Thành Công Group

Thông tin cổ phiếu

  • Thông tin cơ bản
  • Biểu đồ giá
  • Lịch sử giá

Thông tin cổ phiếu TCM

Sàn đang niêm yết HSX
Ngày niêm yết 15/10/2007
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên (VND/CP) 54.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 62.068.349
Mệnh giá (VNĐ/CP) 10.000
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 61.967.899

Từ ngày: Tới ngày: