Thành Công Group

Ban lãnh đạo

ÔNG JUNG SUNG KWAN
ÔNG JUNG SUNG KWAN
Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Cử nhân quản lý doanh nghiệp

Quá trình làm việc

5/2021-nay Tổng Giám Đốc
4/2020-4-2021 Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea
4/2018-3/2020 Người đại diện của Eland China Retail.
7/2016-3/2018 Người đại diện của Eland Retail.
2/2014-6/2016 Giám đốc chiến lược tập đoàn Eland Retail
6/2012-1/2014 Giám đốc sản xuất của Tập đoàn Eland
1/2010-5/2012 Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea
7/1991-12/2009 Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Phó Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT

Quá trình làm việc

11/2019 – Nay: Phó Tổng Giám Đốc
6/2018 – 10/2019: Giám đốc Bất động sản – Đầu tư
9/2014 – 5/2018: Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2012 – 8/2014: Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2010 – 2012: Trưởng phòng chiến lược TC
2008 – 2009: Trưởng phòng CNTT TC
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Giám Đốc Nhân Sự

Trình độ văn hóa

Cử nhân Kinh tế Lao động

Quá trình làm việc

9/2014 – Nay: Giám Đốc Nhân sự
2007 – 8/2014: Trưởng phòng Nhân sự
2002 – 2007: Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
2001 – 2002: Giám đốc Nhân sự TC
1999 – 2001: Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Giám Đốc Tài Chính

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính

Quá trình làm việc

16/3/2022- Nay: Giám đốc tài chính
9/2014 – 15/3/2022: Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán
2010 – 8/2014: Kế toán trưởng TC
2009 – 2010: Trưởng phòng Đầu tư TC
1995 – 2009: Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn