Thành Công Group

Ban lãnh đạo

ÔNG SONG JAE HO
ÔNG SONG JAE HO
Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Kỹ sư Dệt may

Quá trình làm việc

05/03/2024-nay Tổng Giám đốc

Công ty CP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công

01/12/2023 – 05/03/2024 Giám đốc điều hành

Công ty CP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công

01/01/2023  – 30/11/2023 Tổng quản lý cung ứng

Công ty TNHH Eland Global

01/04/2017 – 31/12/2022 Giám đốc sản xuất

Công ty TNHH Eland Fashion India

01/12/2014 – 31/03/2017 Giám đốc sản xuất

Công ty TNHH Eland World

01/01/2013 – 30/11/2014 Giám đốc Ngành May

Công ty CP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công

ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Phó Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT

Quá trình làm việc

11/2019 – Nay: Phó Tổng Giám Đốc
6/2018 – 10/2019: Giám đốc Bất động sản – Đầu tư
9/2014 – 5/2018: Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2012 – 8/2014: Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2010 – 2012: Trưởng phòng chiến lược TC
2008 – 2009: Trưởng phòng CNTT TC
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Giám Đốc Nhân Sự

Trình độ văn hóa

Cử nhân Kinh tế Lao động

Quá trình làm việc

9/2014 – Nay: Giám Đốc Nhân sự
2007 – 8/2014: Trưởng phòng Nhân sự
2002 – 2007: Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
2001 – 2002: Giám đốc Nhân sự TC
1999 – 2001: Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Giám Đốc Tài Chính

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính

Quá trình làm việc

16/3/2022- Nay: Giám đốc tài chính
9/2014 – 15/3/2022: Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán
2010 – 8/2014: Kế toán trưởng TC
2009 – 2010: Trưởng phòng Đầu tư TC
1995 – 2009: Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn