Thành Công Group

Chứng Nhận

Tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững của Công ty được xác định cụ thể như sau

Trách nhiệm xã hội / An ninh

Cam kết của Công Ty đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững bằng việc tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, bảo vệ nhân quyền và các điều kiện làm việc cũng như chế độ của người lao động. Cam kết của Công Ty đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững bằng việc tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, bảo vệ nhân quyền và các điều kiện làm việc cũng như chế độ của người lao động

Hệ thống quản lý môi trường

Thông qua các chứng nhận ISO 14001, Higg Index nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường trong đội cán bộ công nhân viên đồng thời có các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với môi trường.

Nguyên liệu hữu cơ / Tái chế

Nhằm bắt kịp với xu hướng của thị trường Công ty dần có những bước chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm sử dụng nguyên liệu hữu cơ để tăng cường tính an toàn đối với người tiêu dùng hoặc sử dụng nguyên liệu tái chế để bảo vệ môi trườngư

Hệ thống quản lý hóa chất

Để chứng minh những sản phẩm của Công ty làm ra đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn hóa chất cho người sử dụng, Công ty đã đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm chất độc hại bao gồm các chất bị cấm theo luật pháp, các chất bị hạn chế, các loại hóa chất có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người theo yêu cầu của tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra.