Thành Công Group

TCG kỳ vọng gì từ bạn

Thái Độ Đúng

— Chính trực. Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu. Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Chủ Động

— Thà mắc sai lầm còn hơn không làm gì cả (Mistake is better than nothing)

Tài Năng

— Có tố chất tốt. Nhạy với con số

Kiến Thức

— Kiến thức chuyên môn. Thành thạo công cụ ERP

Thái Độ Đúng

— Chính trực. Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu. Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Chủ Động

— Thà mắc sai lầm còn hơn không làm gì cả (Mistake is better than nothing)

Tài Năng

— Có tố chất tốt. Nhạy với con số

Kiến Thức

— Kiến thức chuyên môn. Thành thạo công cụ ERP