Thành Công Group

Vị trí tuyển dụng

Môi Trường Làm Việc

→ Đội ngủ trẻ năng động, nhiệt huyết.

→ Môi trường chuyên nghiệp, hệ thống tinh gọn, quy trình rõ ràng.

→ Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

→ Đề cao tính chính trực và minh bach trong kinh doanh và làm việc.

→ Nơi có thể cởi mở chia sẻ, tiếp thu ý kiến, học hỏi lẫn nhau.

Đào Tạo Phát Triển

Việc phát triển con người trên nền tảng tri thức và nhân cách là điều mà chúng tôi nhắm đến thông qua các chương trình đào tạo:

→  Đào tạo thăng cấp.

→ OJM cấp quản lý & các bộ phận.

Chính Sách Phúc Lợi

Chúng tôi đã và đang xây dựng, đổi mới để nhân viên cảm thấy được quan tâm và chăm lo như thành viên trong gia đình:

→ Mom kitchen– ngon như cơm mẹ nấu.

→ Way coffee – We Are Yours.

→ Không gian xanh ngát xanh.

→ Chương trình, hoạt động, văn – thể – mỹ.