Thành Công Group

Sơ đồ tổ chức

 1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 3. ỦY BAN KIỂM TOÁN

 4. TỔNG GIÁM ĐỐC

 5. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

  1. KHỐI KINH DOANH

   1. XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY

   2. KINH DOANH VẢI SỢI

   3. KINH DOANH NỘI ĐỊA

   4. KINH DOANH ONLEE

  2. KHỐI DỰ ÁN

   1. R&BD

   2. BẤT ĐỘNG SẢN

   3. NHÓM DỰ ÁN DE CLOSET

  3. KHỐI SẢN XUẤT

   1. SỢI

   2. DỆT

   3. ĐAN

   4. NHUỘM

   5. MAY

  4. KHỐI VĂN PHÒNG

   1. NHÂN SỰ

   2. KẾ TOÁN

   3. PHÁP CHẾ

   4. NHẬP KHẨU

   5. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

   6. PHÂN TÍCH THAM MƯU

   7. PHÁT TRIỂN ERP

   1. ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

   2. MUA HÀNG

   3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   4. KHO VẬN

   5. MÔI TRƯỜNG

   6. QUẢN LÝ HẠ TẦNG

   7. GIAO NHẬN XNK