Thành Công Group

Giao dịch liên quan cổ đông nội bộ

Stock symbol:TCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịch:Công ty Eland Asia Holdings Pte
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:30.876.476 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) :1.200.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) :1.200.000 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:32.076.476 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch:Từ  07/02/2022 đến  16/02/2022
Phương thức giao dịch:Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám Đốc
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27.477 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : 27.477 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (bán) 27.470 Cổ phiếu
Số lượng CP sau khi giao dịch: 7 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Ngày 24/12/ 2020 đến 07/01/2021
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Bà Phan Thị Huệ
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 39.453Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : 10.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (bán) 10.000 Cổ phiếu
Số lượng CP sau khi giao dịch: 29.453 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Ngày 02/11/ 2020 đến 06/11/2020
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Bà Lê Thị Trà Mi
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Không (Vợ của Giám đốc kinh doanh vải sợi kiêm người đứng đầu chi nhánh Hà Nội)
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.990 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (Bán) : 84.990 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (Bán) 84.990 Cổ phiếu
Số lượng CP sau khi giao dịch: 0 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Ngày 24/9/2020 đến 24/9/2020
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Bà Phan Thị Huệ
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.460 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 8.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 8.000 Cổ phiếu
Số lượng CP sau khi giao dịch: 34.460 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ Ngày 26/4/ 2019 đến 22/5/2019
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Nội dung của Accordion
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tổng giám đốc
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 20.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 24.000 Cổ phiếu
Số lượng CP sau khi giao dịch: 24.000 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 25 tháng 7 năm 2018
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.505 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : 12.505 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (bán) 12.505 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 0 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 13 ~16 tháng 10 năm 2017
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Kim Dong Ju
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám Đốc
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.697 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán) : 1.690 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (bán) 1.690 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 7 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 6 tháng 9 năm 2017
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành Viên HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.620 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 20.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 3.290 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 11.910 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 16 tháng 5 năm 2017
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty TNHH Eland Viet Nam
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 566.500 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 566.500 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 566.500 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 0 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 24 tháng 4 năm 2017
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành Viên HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 20.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 8.200 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 8.200 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 4 tháng 01 năm 2017 đến ngày 2 tháng 02 năm 2017
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Ông Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành Viên HĐQT
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 20.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 8.200 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 8.200 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 4 tháng 01 năm 2017 đến ngày 2 tháng 02 năm 2017
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Công ty CP Chứng Khoán Thành Công (TCSC)
Tên nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết có liên quant: Ông Trần Như Tùng
Số lượng CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 06 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 200.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 200.000 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 200.006 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11 tháng 8 năm 2015 đến ngày 08 tháng 9 năm 2015
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Mr. Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám Đốc
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 52.921 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 20.000 Cổ phiếu
Số lượng CP đã giao dịch (mua) 0 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 52.921 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22 tháng 5 năm 2014 đến ngày 20 tháng 6 năm 2014
Lý do không mua hết số lượng đăng ký: Room cho nhà đầu tư nước ngoài không còn
Stock symbol: TCM
Tên người đăng ký giao dịch: Mr. Kim Dong Ju
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám Đốc
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 1.617 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) : 1.000 Cổ phiếu
BSố lượng CP đã giao dịch (mua) 0 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch: 1.617 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26 tháng 3 năm 2014 đến ngày 25 tháng 4 năm 2014
Lý do không mua hết số lượng đăng ký: Room cho nhà đầu tư nước ngoài không còn
Stock symbol:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Mr. Kim Dong Ju
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Phó Tổng Giám Đốc
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:0 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) :2.000 Cổ phiếu
BSố lượng CP đã giao dịch (mua)1.470 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:1.470 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch:Từ ngày 6 tháng 6 năm 2013 đến ngày 5 tháng 7 năm 2013

 

Stock symbol:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Mr. Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Tổng Giám Đốc
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:0 Cổ phiếu
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua) :50.000 Cổ phiếu
BSố lượng CP đã giao dịch (mua)48.110 Cổ phiếu
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:48.110 Cổ phiếu
Thời gian thực hiện giao dịch:Từ ngày 27 tháng 2 năm 2013 đến ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 07/3/2012 đến ngày 06/5/2012

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Số lượng CP đã giao dịch (mua)0 CP
Số lượng CP đã ký giao dịch (bán)0 CP
Số lượng CP của tổ chức giao dịch sau khi giao dịch3.395.845 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 05/01/2012 đến ngày 05/3/2012

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 11/01/2012 đến ngày 11/3/2012

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Số lượng CP đã giao dịch (mua)0 CP
Số lượng CP đã ký giao dịch (bán)0 CP
Số lượng CP của tổ chức giao dịch sau khi giao dịch3.395.845 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 05/9/2011 đến ngày 05/11/2011

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 08/11/2011 đến ngày 08/1/2012

 

Tên người đăng ký giao dịchÔng Trần Như Tùng
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yếtThành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch14.025 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)14.000 CP
Số lượng CP đã giao dịch (bán)14.000 CP
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch25 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 29/8/2011 đến ngày 29/9/2011

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVNDIRECT
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch2.337.936 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)1.000.000 CP
Số lượng CP đã mua795.308 CP
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch3.133.244 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 18/8/2011 đến ngày 20/9/2011

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 09/9/2011 đến ngày 09/9/2011

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Số lượng CP đã mua0 CP
Số lượng CP đã bán0 CP
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch sau khi giao dịch3.395.845 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 15/6/2011 đến ngày 15/8/2011

 

Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên tổ chức đăng ký giao dịchVinatex
Số lượng CP của tổ chức đăng ký giao dịch trước khi giao dịch3.395.845 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)2.000.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (bán)2.000.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 09/9/2011 đến ngày 09/9/2011
Mã chứng khoán giao dịchTCM
Tên người đăng ký giao dịchÔng Trần Như Tùng
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yếtThành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch0 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)50.000 CP
Số lượng CP đã mua14.025 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch14.025 CP
Thời gian dự kiến giao dịchTừ ngày 20/6/2011 đến ngày 20/8/2011

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Ông Trần Như Tùng
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: 
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Thành viên HĐQT, Giám đốc chiến lược
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:0 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua):50.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 20/6/2011 đến ngày 20/8/2011

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Eland Asia Holdings Pte., Ltd.
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:TGĐ, thành viên HĐQT
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:17.695.773 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua):500.000 CP
Số lượng CP đã mua336.820 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:18.032.593 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 23/8/2010 đến ngày 23/10/2010

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Eland Asia Holdings Pte., Ltd.
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:TGĐ, thành viên HĐQT
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:17.445.783 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua):900.000 CP
Số lượng CP đã mua249.990 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:17.695.773 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 8/6/2010 đến ngày 8/8/2010

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Eland Asia Holdings Pte., Ltd.
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Lee Eun Hong
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:TGĐ, thành viên HĐQT
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:16.364.942 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua):1.300.000 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:17.445.783 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 8/6/2010 đến ngày 4/8/2010

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Cty E-land Viêt Nam
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Kim Jung Heon
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Phó Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:300.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua)200.000 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:500.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 21/5/2010 đến ngày 26/5/2010

 

Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên người đăng ký giao dịch:Cty E-land Viêt Nam
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Kim Jung Heon
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Phó Chủ tịch HĐQT, P.TGĐ
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:150.000 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch (mua):150.000 CP
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch sau khi giao dịch:300.000 CP
Thời gian dự kiến giao dịch:Từ ngày 21/5/2010 đến ngày 19/7/2010

 

Tên người đăng ký giao dịch:Đinh Thị Hương
Mã chứng khoán giao dịch:TCM
Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Đinh Văn Hùng
Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết:Chủ tịch HĐQT
Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan:Em ruột
Số lượng CP của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch:14.560 CP
Số lượng CP đăng ký giao dịch

 

→ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2020 do Người tiêu dùng bình chọn

→ Top 500 DN tăng trưởng xuất sắc nhất VN

→ Top 45 DN niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất

→ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

→ TOP 500 Công ty lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

→ Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

→ Bằng khen của Chủ tịch VCCI & Chủ tịch Hội đồng Trung Ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

→ Doanh nghiệp Tp. HCM tiêu biểu

→ Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động ngành dệt may Việt Nam

→ Bằng khen của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tp.HCM

→ Top 500 Công ty lớn nhất Việt Nam

→ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2019 do Người tiêu dùng bình chọn

→ TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

→ Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM 2019

→ Doanh nghiệp phát triển bền vững 43 năm

→ TOP 500 Công ty lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2019

→ Doanh nghiệp bền vững năm 2019

→ TOP 500 Công ty lớn nhất Việt Nam 2019

→ Bằng khen của Bộ Trưởng – Chủ nhiệm Ban Dân Tộc

→ Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động ngành dệt may VN

→ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2018 do Người tiêu dùng bình chọn

→ Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất Việt Nam

→ Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 do Sở Công Thương tổ chức bình chọn

→ Doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tiêu biểu 2018 do UBND TP.HCM và Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM trao tặng

→ Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

→ Doanh nghiệp Bền vững năm 2018

→ Chứng nhận nhà tài trợ cho chương trình lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

→ Bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm UB Dân Tộc đã có đóng góp, hỗ trợ tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

→ Chứng nhận “Doanh nghiệp vì môi trường xanh quốc gia 2018”

→ Top 10 Thương Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt năm 2018 dành cho Thương hiệu TCM

→ Top 10 Sản Phẩm Chất Lượng Cao Được Người Việt Tin Dùng năm 2018

→ Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018

→ Bằng khen Tấm lòng vàng

→ Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam

→ Sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu 2017

→ Chứng nhận tài trợ học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

→ Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

→ Doanh nghiệp Bền vững năm 2017

→ Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

→ Giải thưởng về chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng của khách hàng Eddie Bauer

→ Giải thưởng Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016

→ Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 do Forbes Việt Nam bình chọn

→ Giải thưởng Top 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016

→ Bằng khen của trưởng ban dân tộc thiểu số về tài trợ học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

→ Bằng khen thành tích tốt trong hoạt động Hội và phong trào Chữ Thập Đỏ

→ Bằng khen thực hiện tốt Bộ Luật lao động năm 2015 & 2016

→ Giải thưởng doanh nghiệp vì Người lao động

→ Chứng nhận đồng hành ủng hộ Quỹ Vì Người Nghèo

→ Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu

2011

→ Lần thứ 15 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

→ Xếp hạng “500 Doanh Nghiệp Nhất Việt Nam”, báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VietNam Report.

→ “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ công thương bình chọn

→ Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội” do chính Phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng

→ Lần thứ 5 đạt danh hiệu “Thương hiệu mạnh”

2012

→ Lần thứ 16 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

→ Top 5 Doanh nghiệp dẫn đầu về công tác quan hệ nhà đầu tư năm 2012

→ Bằng khen vì người nghèo do Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tp. HCM trao tặng

2013

→ Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội” do chính Phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng

→ Bằng khen của Công Đoàn Dệt may Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện

→ Bằng khen “Vì người nghèo” của Ủy Ban Mặt trận Tp.HCM và Quận Tân Phú trao tặng

→ Lần thứ 8 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam bình chọn

2014

→ Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội” do chính Phủ Việt Nam và Hàn Quốc trao tặng

→ Giải thưởng Vietnam HR Awards 2014 – Quản trị nhân sự hiệu quả trong quá trình chuyển đổi

→ Bằng khen của Bộ Công Thương

→ Top 50 báo cáo thường niên tốt nhất năm 2014

2015

→ Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn

→ Bằng khen về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

→ Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế

→ Chứng nhận tín nhiệm doanh nghiệp do công ty kiểm toán độc lập quốc gia Việt Nam cấp

→ Giải thưởng trách nhiệm xã hội do tổ chức phi chính phủ Dail của Hàn Quốc trao tặng

→ Top 30 Báo cáo thường niên tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

→ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ công thương và Hiệp hội các khu công nghiệp Tp.HCM trao tặng

→ Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam trao tặng

→ Bằng khen doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo giai đoạn 2004-2015

→ Giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu các khu công nghiệp TP.HCM

→ Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu TP. HCM

→ Chứng nhận tài trợ học bổng cho học sinh giỏi dân tộc thiểu số

→ Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”

→ Bằng khen “Vì người nghèo” giai đoạn 2001-2015 do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. HCM trao tặng

→ Giải thưởng từ thiện của KOCHAM trao tặng

→ Tuyên dương “Hoa Việc Thiện” do Hội Chữ Thập Đỏ Tp.HCM trao tặng

2006 ~ 2007

→ Huân chương Độc lập hạng nhất.

→ Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam do Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Cúp vàng “Thương hiệu Công nghiệp hàng đầu Việt Nam” của Bộ Công nghiệp.

→ Cúp vàng “Thương hiệu Việt hội nhập WTO”, mạng Thương hiệu Việt.

→ Cúp vàng “Doanh Nghiệp Việt Nam Uy Tín Chất Lượng”, mạng Doanh nghiệp Việt Nam.

→ Lần thứ 3 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

→ Cúp vàng “Doanh Nghiệp Việt Nam Uy Tín Chất Lượng”, mạng Doanh nghiệp Việt Nam.

→ Cúp vàng “Thương hiệu Việt hội nhập WTO”, mạng Thương hiệu Việt.

→ Danh hiệu “Doanh Nghiệp Chất Lượng Vàng”, mạng Thương hiệu Việt.

→ Xếp hạng “Top 200 Doanh nghiệp Hàng Đầu Việt Nam ” theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP.

→ Danh hiệu “50 Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Việt Nam”,AC NIELSON Việt Nam.

→ Xếp hạng “Top 500 Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam”, báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VietNam Report.

→ Danh hiệu “100 Thương Hiệu Mạnh”, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.

→ Lần thứ 4 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Lần thứ 11 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

2008

→ Danh hiệu “Top 500 Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam” mạng Thương hiệu Việt.

→ Danh hiệu “Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín” Bộ Công Thương

→ Danh hiệu “Công ty Cổ phần Hàng đầu Việt Nam” và “Thương hiệu Chứng khoán uy tín”, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam.

→ Xếp hạng “”500 Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam”, báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VietNam Report.

→ Lần thứ 2 liên tiếp đạt Danh hiệu “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam”, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.

→ Lần thứ 5 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Lần thứ 12 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

2009

→ Danh hiệu “Top 500 Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam” mạng Thương hiệu Việt.

→ Danh hiệu “Thương hiệu Việt Phát Triển Bền Vững”, Tạp chí Thương hiệu Việt.

→ Xếp hạng “”500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam”, báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VietNam Report.

→ Lần thứ 3 liên tiếp đạt Danh hiệu “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam”, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.

→ Lần thứ 6 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Lần thứ 13 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

2010

→ Lần thứ 14 liên tiếp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

→ Lần thứ 4 liên tiếp đạt Danh hiệu “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam”, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam.

→ Giải thưởng “Hội nhập kinh tế quốc tế” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Bộ Công thương, bình chọn.

→ Lần thứ 7 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Da Giày Việt Nam” do Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam bình chọn.

→ Xếp hạng “500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam”, báo điện tử Vietnamnet và tổ chức VietNam Report.

→ JC Penney – Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ, bình chọn là Thành Công nhà cung cấp xuất sắc “Operational Excellence”.

→ Bằng khen Bộ Công nghiệp “Doanh nghiệp Dệt May Việt Nam có năng lực cạnh tranh cao”.

→ Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công nghiệp về đơn vị có tỷ lệ vải dệt thoi và dệt kim cho may và xuất khẩu nhiều nhất.

→ “Cúp chìa khóa vàng Thương hiệu Việt yêu thích ngành Dệt May” Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM,& Báo Doanh nhân Sài gòn.

→ Lần thứ 2 liên tiếp đạt “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam” Thời báo Kinh tế Sài Gòn & Hiệp hội dệt may Việt Nam.

→ Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” Báo Sài Gòn tiếp thị.

→ Huân chương Chiến Công hạng nhất năm 1991.

→ Huân chương Độc lập hạng ba năm 1992.

→ Huân chương Độc lập hạng nhì năm 1996.

→ Huân chương lao động hạng ba năm 2000.

→ Danh hiệu Anh hùng  lao động năm 2000.

→ Huân chương lao động hạng ba năm 1981.

→ Huân chương lao động hạng nhì năm 1984.

→ Huân chương Lao động hạng nhất năm 1986.

→ Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang năm 1990.