Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 06/04/2021

Ngày 06/4/2021, Công ty CP Dệt May – Đầu Tư –Thương Mại Thành Công đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM với sự tham dự của 39 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 50.790.056 cổ phần, chiếm 81,96% tổng số cổ phần của Công ty. Đại hội có tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành tuyệt đối 100% và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

4. Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2020

5. Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ phiếu thưởng 2019 và Điều chỉnh thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và thu nhập Ban giám đốc năm 2020

7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021

8.Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

9.Tăng vốn Điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2020

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty

11.Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

13. Kết quả bầu chọn HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

14. Nghị quyết số 02/2021-NQ-ĐHCĐ

15. Nghị quyết số 03/2021-NQ-ĐHCĐ

16. Nghị quyết số 04/2021-NQ-ĐHCĐ

17. Biên bản họp ĐHCĐ 2021

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày với kết quả thành công tốt đẹp.