Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG THÔNG BÁO V/V TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446221 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 23/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/10/2013;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446221 do Sở KH & ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 23/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/ 10/ 2013;

Căn cứ Quyết định số 335/2013/QĐ-SGDHCM ngày 04/10/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM v/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu,

Công ty cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (Mã cổ phiếu: TCM) trân trọng thông báo:

1. Kể từ ngày 02/10/ 2013, vốn điều lệ mới của Công ty là: 491.999.510.000 đồng (Bốn trăm chín mươi mốt tỷ chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm mười ngàn đồng)

Vốn điều lệ trước đây là: 447.374.860.000 đồng

2. Niêm yết bổ sung số lượng 4.462.465 cổ phiếu TCM.

– Tổng giá trị niêm yết bổ sung tính theo mệnh giá: 44.624.650.000 đồng.

– Ngày niêm yết có hiệu lực: 09/10/2013

– Ngày chính thức giao dịch: 18/10/2013

Trân trọng

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lee Eun Hong