Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dệt May – Đầu tư – Thương mại Thành Công trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công

2. Mã chứng khoán : TCM

3. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần

5. Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/02/2014

6. Ngày đăng ký cuối cùng : 10/02/2014

7. Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 29 tháng 3 năm 2014

8. Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau.