Thành Công Group

ĐẤU THẦU CÔNG KHAI THÁNG 4/2024

ĐẤU THẦU CÔNG KHAI THÁNG 4/2024

Phòng Giao Nhận – Công Ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công thông báo đấu thầu tháng 04/2024.

Thông báo đấu thầu 4 lô hàng 

Thời gian từ ngày ra thông báo đến 9h30 ngày 16/04/2024.

Phòng Giao Nhận – Công Ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công thông báo đấu thầu tháng 04/2024.

Thông báo đấu thầu 4 lô hàng 

Thời gian từ ngày ra thông báo đến 9h30 ngày 16/04/2024.

Phòng Giao Nhận – Công Ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công thông báo đấu thầu tháng 04/2024.

Thông báo đấu thầu 01 lô hàng 

Thời gian từ ngày ra thông báo đến 9h45 ngày 25/04/2024.