Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 15/04/2022

Ngày 15/4/2022, Công ty CP Dệt May – Đầu Tư –Thương Mại Thành Công đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM với sự tham dự của 33 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 59.460.300 cổ phần, chiếm 83,44% tổng số cổ phần của Công ty. Đại hội có tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành cao gần 100% và thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
  2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021
  3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
  4. Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021
  5. Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020; Điểu chỉnh cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
  6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và thu nhập Ban giám đốc năm 2021
  7. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022
  8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
  9. Tăng vốn Điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2021
  10. Sửa đổi Điều lệ Công ty
  11. Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày với kết quả thành công tốt đẹp.

Hình ảnh họp ĐHCĐ 2022