Thành Công Group

Thông tin bất thường

  • 2021
  • 2020

Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương Mại Thành Công công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 như sau

Công ty cổ phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Jung Sung Kwan trở thành Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công ty cổ phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Jung Sung Kwan trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công Công bố thông tin Quyết định thành lập Công ty TNHH TC Commerce như file kèm: