Thanh Cong

TCG What To Expect FromYou

Right Attitude

— Integrity. Ready to learn and absorb.A high sense of responsibility for the job.

Take the initiative

— It is better to make mistakes than to do nothing (Mistake is better than nothing)

Talent

— Have good qualities. Is sensitive to numbers

Knowledge

— Expertise. Proficiency in ERP tools

Thái Độ Đúng

— Chính trực. Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu. Tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Chủ Động

— Thà mắc sai lầm còn hơn không làm gì cả (Mistake is better than nothing)

Tài Năng

— Có tố chất tốt. Nhạy với con số

Kiến Thức

— Kiến thức chuyên môn. Thành thạo công cụ ERP